Privacy Policy

Zoals op vele websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. Acupunctuurhuis Innerforce verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien een bezoeker van onze website na het doornemen van dit privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens of de uitoefening van zijn of haar rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Acupunctuurhuis innerforce
Spoorwegstraat 12,
3990 Wijchmaal (Peer)
Email: saskia@innerforce.be

In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Acupunctuurhuis Innerforce behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Goedkeuring

Het gebruik maken en bezoeken van onze website houdt de aanvaarding in dat bepaalde persoonsgegevens automatisch verzameld worden en verwerkt in overeenstemming met de hierna bepaalde doeleinden.


Informatieverzameling: uitsluitend voor gebruik door Acupunctuurhuis Innerforce

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Acupunctuurhuis Innerforce zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Acupunctuurhuis Innerforce verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te behouden en de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Acupunctuurhuis Innerforce de volgende persoonsgegevens van de website-bezoekers vragen, verwerken en bewaren:
- persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
- alle andere informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit).

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u zoals verder bepaald.


Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens wordt verwerkt op grond van toestemming voor wat betreft het bezoek aan onze website of op basis van een contractuele relatie van zodra onze diensten of producten worden aangekocht.


Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Acupunctuurhuis Innerforce worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem, maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.


Bewaartermijn gegevens

De door Acupunctuurhuis Innerforce verzamelde persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist, bewaard.

In ieder geval worden de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar bewaard, tenzij hetzij een wettelijke of decretale bepaling een langere termijn oplegt, hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Acupunctuurhuis Innerforce een langere bewaartermijn rechtvaardigt.


Gegevensbeschermingsautoriteit

Ingeval van bijkomende informatie of het indienen van een klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot:
- Acupunctuurhuis Innerforce
- Spoorwegstraat 12
- 3990 Wijchmaal (Peer)
- Email: saskia@innerforce.be
de Gegevensbeschermingsautoriteit gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via www.privacycommission.be.


Wijziging privacybeleid

Acupunctuurhuis Innerforce kan haar privacybeleid wijzigen. Van deze wijzigingen zal steeds een aankondiging gebeuren via de website. De laatste wijziging gebeurde op 3 augustus 2020. Oudere versies van ons privacybeleid zullen in ons archief worden opgeslagen en kunnen middels schriftelijk en gemotiveerd verzoek geraadpleegd worden.


Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch Recht van toepassing. De rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent dit privacybeleid, behoudens wanneer hierop een dwingende wettelijke uitzondering van toepassing is.